Všeobecné obchodní a platební podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné dodací a platební podmínky jsou závazné pro dodavatele OSVČ Petr Linhart, IČ: 87161265 zapsaný podle §71, odstavce 2 živnostenského zákona u Úřadu městské části Praha 14, jako pro dodavatele podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen "prodávající" nebo "OSVČ Petr Linhart") a pro všechny odběratele/kupující podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "kupující") prostřednictvím obchodu prodávajícího.

1.2 Odběratelsko-dodavatelské vztahy v rámci podnikatelské činnosti obchodní se řídí zákonem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a všeobecné platební podmínky jsou v jeho rámci upřesněním a aplikací na podmínky společnosti.

1.3 Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky platí pro všechny nabídky, smlouvy a dodávky uzavřené jménem prodávajícího. Uzavřením smlouvy kupující akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Akceptace těchto podmínek také vzniká při požadavku na odeslání zboží ze strany kupujícího nebo při přejímce výkonů (služeb), čímž se vylučuje jakákoli možnost odlišného protisměrného uplatnění nákupních podmínek odběratele.

1.4 Současně k těmto Všeobecným obchodním a platebním podmínkám platí Reklamační řád pro spotřebitele a Reklamační řád pro podnikatele, které specifikují další smluvní podmínky. Tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle dodavatele.

2. Rozsah a závaznost plnění

2.1 Zakázky/objednávky kupujícího jsou pro "OSVČ Petr Linhart" závazné jen tehdy, jsou-li potvrzeny písemně, nebo fyzicky realizovány dodávkou nebo vystavením faktury.

2.2 Dohodou nebo zvláštním ujednáním odlišné od těchto všeobecných dodacích podmínek, uzavřené našimi zástupci, jsou pro závazné jen tehdy, jsou-li písemně potvrzeny "OSVČ Petr Linhart".

2.3 Vyobrazené údaje o rozměrech v cenících a katalozích jsou jen přibližně směrodatné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Provádění technických změn je pouze v kompetenci "OSVČ Petr Linhart".

2.4 Závazné objednávky se přejímají ústně, telefonicky, elektronicky nebo osobním podáním. Potvrzení objednávky vzniká také okamžikem realizace dodávky (osobním odběrem nebo odesláním zásilky). Nedojde-li k realizaci této zakázky vinou kupujícího, (např. při dodatečném stornování objednávky v době, kdy již pro něho byl obchodní případ nezvratně realizován), se ze zaplacené zálohy uhradí všechny náklady, které "OSVČ Petr Linhart" se zajišťováním takovéto zakázky vznikly.

2.5 Objednávky se identifikují datem a číslem objednávky společnosti "OSVČ Petr Linhart" a to zpravidla jeho číslem zakázky.

3. Ceny a placení

3.1 Všechny dodávky zboží, výkonů nebo jiných aktivit se uskutečňují za ceny platné v den expedice, se započtením DPH v aktuálně platné zákonné výši.

3.2 Ceny jsou publikovány ve vydaných cenících "OSVČ Petr Linhart". Ceny vždy platí jako ceny smluvní a platí, není-li písemně ujednáno jinak, jako ceny ze skladu. Dojde-li u ceníkových cen k podstatným změnám cenových činitelů (zejména při zvýšení pořizovacích cen z jakékoliv příčiny), může každý z účastníků obchodních vztahů požadovat cestou jednání nové určení ceny. Toto ustanovení se netýká koncových spotřebitelů - nepodnikatelů.

3.3 "OSVČ Petr Linhart" je plátcem DPH a z toho důvodů musí všechny daňové doklady obsahovat náležitosti předepsané zákonem 588/92 Sb. v platném znění, z čehož vyplývá, že každý odběratel-podnikatel musí již ve své objednávce tyto údaje sdělit. Tato povinnost se netýká kupujících-nepodnikatelů.

3.4 Vrací-li odběratel-kupující oprávněně objednané zboží, lze tak činit jen po předchozím písemném souhlasu "OSVČ Petr Linhart". Zásilka vráceného zboží musí být vyplacena, jinak nebude převzata.

3.5 U zboží vráceného z důvodu chybné objednávky objednatele-kupujícího si dodavatel vyhrazuje právo snížit výši vracené částky až o 15% počítané z celkové hodnoty zboží za manipulaci a administrativní úkony.

3.6 Při prodlení s placením bude účtováno penále ve výši 0,5% za každý den prodlení. Úhrady faktur - došlé platby na účet "OSVČ Petr Linhart" - se započítávají tak, že nejdříve se započítávají na nezaplacené faktury s nejdelší lhůtou po splatnosti. Při zaúčtování obdržené platby se nejdříve započítává vzniklé smluvní penále a pokuty, a teprve následně zbylá částka na konto nezaplacených faktur. Tímto se vylučuje postup uhrazování splatných faktur mladšího data a faktury se starším datem splatnosti zůstávají neuhrazeny.

3.7 Při překročení jakékoliv platební lhůty o více jak 30 kalendářních dnů nebo při avizování zastavení placení na straně odběratele, stávají se z hlediska našich nároků na zaplacení všechny naše pohledávky ihned splatné a tedy také soudně vymahatelné.

4. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení objednávky-zakázky, a pokud je v tomto potvrzení objednávky dodací lhůta uvedena.

4.2 Dodací lhůta je dodržena, jestliže v její lhůtě předmět dodávky opustil provozní prostory "OSVČ Petr Linhart" a je na cestě k odběrateli-kupujícímu nebo pokud si odvoz zajišťuje odběratel/spotřebitel, a je-li mu nahlášena dostupnost dodávky k jejímu převzetí nebo odeslání (k expedici).

4.3 Dodací lhůta se prodlužuje, vzniknou-li dodavateli "OSVČ Petr Linhart"s nepředvídatelné překážky, které relevantně a prokazatelně mají přímý vliv na dokončení nebo posunutí termínu odeslání předmětu dodávky. O možném prodloužení dodací lhůty je odběratel-kupující informován elektronicky (emailem) nebo telefonicky.

4.4 Vznikne-li odběrateli-kupujícímu prokazatelně škoda z důvodu prodloužené dodací lhůty, a pokud prodloužení dodací lhůty prokazatelně vzniklo zaviněním "OSVČ Petr Linhart", pak je odběratel-kupující oprávněn po dohodě požadovat odškodné z prodlení.

5. Expedice, přenos rizik a přejímka zboží

5.1 Všechna rizika a plná odpovědnost za předmět dodávky přecházejí na kupujícího nejpozději v okamžik, kdy předmět smlouvy opustí kterýkoliv z provozních prostorů "OSVČ Petr Linhart", a je předána k dopravě kupujícímu.

5.2 Přejímka předmětu dodávky kupujícím musí následovat ihned po jeho doručení, z čehož vyplývá, že reklamace zjevných vad nebo diferencí v množství musí být uplatněny ihned (nejpozději ve lhůtě 7mi kalendářních dnů od doručení předmětu dodávky).

6. Disponibilní držení, užívání předmětu dodávky a vlastnické právo

6.1 Všechny realizované předměty dodávky, které nejsou plně zaplaceny kupujícím, zůstávají plně ve vlastnictví "OSVČ Petr Linhart". Teprve došlou úhradou v plné výši, včetně příslušení (jako je například penále, pokuty apod.) na účet "OSVČ Petr Linhart", nebo zaplacením v plné výši včetně příslušení (jako je například penále, pokuty apod.) v hotovosti, se předměty plnění stávají výhradně vlastnictvím kupujícího.

6.2 Dispoziční držení opravňuje kupujícího k dalšímu užití všech předmětů dodávky podle vlastního rozhodnutí (k dalšímu prodeji, k výrobní spotřebě apod.) s tím, že odběratel-kupující učiní takové opatření, aby "OSVČ Petr Linhart" nebyla v žádném případě omezena ve svém vlastnickém právu k dodanému zboží a to až do doby plného zaplacení kupní ceny včetně příslušenství.

6.3 K jiným dispozicím než jsou uvedeny v odstavci 6.2, nebo, které neodpovídají obvyklým obchodním zvyklostem, není kupující oprávněn, dokud se zaplacením nestane výhradním vlastníkem předmětu dodávky. Pokud dojde k zaplacení faktury v termínu splatnosti, mají ustanovení o disponibilním držení předmětu dodávky jen přechodnou právní účinnost a to do doby plného zaplacení.

6.4 Věci, které "OSVČ Petr Linhart" odběratelům-kupujícím poskytne bezplatně (např. zapůjčené katalogy, vzorky, panely atd.) jsou majetkem "OSVČ Petr Linhart" a musí být užívány jen k účelům, ke kterým byly odběrateli zapůjčeny a musí být na žádost "OSVČ Petr Linhart" ve vzájemném dohodnutém termínu vráceny v náležitém pořádku a to nepoškozené do sídla "OSVČ Petr Linhart".

6.5 V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti, vlastnická práva "OSVČ Petr Linhart"k předmětu dodávky opravňje činit kroky k jejich uspokojení cestou běžných obchodních zvyklostí dle odstavců 3.6 a 3.7 těchto Všeobecných obchodních a platebních podmínek. Nezaplacením ve lhůtě splatnosti se práva odběratele z dispozičního držení redukují jen na ty operace, které vedou k uspokojení pohledávky "OSVČ Petr Linhart" a pokud ani po upomínkovém řízení nedojde k zaplacení pohledávky včetně příslušenství, bude vůči odběrateli uplatněno soudní vymáhání pohledávky a "OSVČ Petr Linhart" má právo na vrácení nezaplaceného předmětu dodávky.

6.6 Zanikne-li vlastnické právo "OSVČ Petr Linhart" dalším převodem (prodejem) předmětu dodávky na třetí stranu (následného dalšímu odběrateli) nebo výrobní spotřebou přímo u odběratele, pak na "OSVČ Petr Linhart" přechází všechna získaná vlastnická práva vyplývající z nového stavu a to v rozsahu objemu a v hodnotě disponibilního držení předmětu dodávky (ve výši "OSVČ Petr Linhart" fakturované hodnoty předmětu dodávky).

6.7 Odběratel v prodlení s placením svých splatných závazků vůči "OSVČ Petr Linhart" nemá nárok na plnění dalších dodávek a to do té doby, dokud neuhradí všechny splatné dlužné částky "OSVČ Petr Linhart" včetně příslušenství. Výjimečně je možné realizovat drobný prodej na dobírku nebo dodávku drobného zboží proti zaplacení v hotovosti. Obdobně lze postupovat v případě předem zaplaceného předmětu dodávky a to vždy jen v plné hodnotě předmětu dodávky (formou plného zaplacené zálohové faktury před realizací předmětu dodávky).

7. Ručení za vady v dodávce

Za vady v dodávaném zboží i v dodávaných výkonech, zejména u smluvně zajištěných vlastnosti, jsou záruky "OSVČ Petr Linhart" poskytovány v tomto rozsahu:

7.1 Všechny položky zboží nebo i díly budou "OSVČ Petr Linhart" bezplatně opraveny nebo vyměněny, pokud bude uznán objektivní důvod poškození, nebo špatná funkce a to po dobu záruční lhůty stanovené zákonem. A to zejména z důvodu vadného provedení, špatného materiálu, vadné konstrukce, nefunkční nebo ve své upotřebitelnosti znehodnocené. Zjištění vad zjevných je nutné "OSVČ Petr Linhart" oznámit neprodleně nejpozději do 7mi kalendářních dnů po převzetí zboží, u skrytých vad neprodlené po jejich zjištění. Dojde-li k fyzickému nahrazení vadného předmětu dodávky (vadného dílu), potom se původně dodané zboží a nahrazené části předmětu stávají majetkem "OSVČ Petr Linhart".

7.2 Zdrží-li se expedice nebo montáž dodávaných položek zboží bez zavinění společnosti "OSVČ Petr Linhart", začíná plynout záruční lhůta ode dne, kdy je odběrateli známa dostupnost předmětu dodávky. Právo odběratele na uplatnění nároků na uplatnění nároku z vad se promlčuje ve všech případech uplynutím záruční lhůty.

7.3 "OSVČ Petr Linhart" nepřebírá záruky za škody, které vznikly z těchto důvodu:

- nevhodné nebo neodborné uvedení do provozu uživatelem (nebo jakoukoli třetí osobou), nebo

- chybná montáž nebo neodborné uvedení do provozu uživatelem (nebo jakoukoli třetí osobou), nebo

- přirozené opotřebení nebo poškození mechanickým, eventuálně počasím podmíněným vlivem.

V zde uvedených případech nelze uplatnit nárok na záruční opravu zboží a nelze uplatnit nárok na náhradu, opravu nebo výměnu v záruční době.

Žádný tento nárok odběrateli-kupujícímu tak nevzniká.

7.4 Provedení záručních oprav nebo náhradních plnění, které stanoví "OSVČ Petr Linhart" jako nutnou a potřebnou dobu k záručnímu plnění, odběratel-kupující přijímá jako oprávněný požadavek; v opačném případě je "OSVČ Petr Linhart" zbaven odpovědnosti za záruky a vady.

7.5 Další nároky odběratele-kupujícího nad rámec garantované záruční lhůty, zvláště jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud nevznikla přímo na předmětu dodávky vinou "OSVČ Petr Linhart" nelze uplatnit. Záruky se neposkytuje na škody vzniklé také proto, že ze strany odběratele-kupujícího nebo třetí strany byly provedeny úpravy, změny nebo opravy bez předchozího svolení "OSVČ Petr Linhart".

7.6 Reklamace a reklamační řízení nezbavuje odběratele-kupujícího povinnost dodržovat všechny platební lhůty za různé jiné dodávky zboží ve vztahu k "OSVČ Petr Linhart".

8. Právo odběratele na odstoupení od smlouvy

8.1 Předpokladem pro uplatnění tohoto práva je existence písemně uzavřené smlouvy podepsané oběma stranami.

8.2 Odběratel-kupující může odstoupit od smlouvy, jestliže ze strany "OSVČ Petr Linhart" dojde s konečnou platností k nemožnosti plnění podle smluvních podmínek a nelze spravedlivě dosáhnout dohody o změně smlouvy podle nových podmínek.

8.3 Existuje-li prodlení v plnění, buď podle 4.3, nebo 8.2, a poskytne-li odběratel-kupující "OSVČ Petr Linhart" přiměřenou čekací lhůtu s prohlášením, že po uplynutí této lhůty převzetí odmítne, pak nebude-li tato čekací lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4 Odběratel-kupující může od smlouvy odstoupit, když podle objednávky dojde v některých položkách jen k částečnému plnění co do počtu, a "OSVČ Petr Linhart" není schopen dodávku beze zbytku dokompletovat. V tomto případě musí být již dodaná část předmětu dodávky vrácena "OSVČ Petr Linhart" a bude vystaven opravný daňový doklad. Kupující však se může dohodnout i na tom, že odsouhlasí dodávku v menším rozsahu a dohodou nebo dodatkem ke smlouvě se upraví objem dodávky do výše reálného plnění.

8.5 Vyloučeny jsou a budou odmítnuty náhrady škod jakéhokoliv druhu, které nevznikly na předmětu dodávky "OSVČ Petr Linhart".

9. Soudní příslušnost, místo plnění a užití práva

9.1 Právní vztahy, zejména obchodní závazkové vztahy související s podnikáním, se řídi ustanovením občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, obchodními zvyklostmi, za předpokladu dodržování dobrých mravů v obchodních a jiných vztazích s podnikáním souvisejících mezi podnikateli, ať již jsou to právnické nebo fyzické osoby. Ve všech sporných případech, vyplývajících ze smluvních vztahů se soudní spory řeší žalobou vznesenou u obchodního soudu, který je příslušný podle sídla "OSVČ Petr Linhart". Místem plnění předmětu dodávky je pro obě smluvní strany sídlo prodávajícího v Praze.

9.2 Při mezinárodních obchodních stycích se smlouvy řídí hmotným a procesním právem České republiky.

9.3 Jestliže by jednotlivá ustanovení těchto "Prodejních a platebních podmínek" z jakéhokoliv důvodu byla správně neúčinná nebo neplatná, pak se to týká jen tohoto ustanovení a netýká se to platnosti všech ostatních ustanovení, která zůstávají v platnosti.

9.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Pokud není uzavřena písemná smlouva, vstupují v platnost tyto Všeobecné podmínky nejpozději při odeslání zboží, při přejímce zboží, podle toho co nastane dříve, a odběratel-kupující tak přijímá tuto úpravu jako smluvní a právní podmínku každého jednotlivého obchodního případu.

9.5 "OSVČ Petr Linhart" je podle situace označena jako věřitel, dodavatel, nebo prodávající, v identickém významu.

9.6 Obdobně i strana odběratelská je tomu odpovídajícím způsobem označena jako dlužník, odběratel, kupující nebo spotřebitel.