REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PODNIKATELE

OSVČ Petr Linhart, IČ: 87161265 zapsaný podle §71, odstavce 2 živnostenského zákona u Úřadu městské části Praha 14, (dále jen Dodavatel) vydává tento Reklamační řád, který stanovuje práva z vadného plnění (včetně záruky za jakost), podmínky jejich uplatnění, jakož i další související otázky, pokud je v dané smlouvě o dílo, kupní smlouvě, cenové nabídce/objednávce či všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele (dále též Smlouva na tento reklamační řád odkazováno a pokud druhá smluvní strana vystupuje v postavení podnikatele ve smyslu ust. §420 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění (dále též Občanský zákoník), zejména pokud vykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenských nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Odběratelem (dále též Odběratel) se pro účely Reklamačního řádu rozumí kupující nebo objednatel specifikovaný ve Smlouvě v postavení podnikatele. Předmětem plnění (dále též Předmět plnění) se rozumí pro účely Reklamačního řádu zboží a služby včetně montáže dle Smlouvy.

I. Zachování práv z vadného plnění

Práva z vadného plnění včetně záruky na zboží dodané naší společností jsou zachovány pouze v případě dodržení podmínek, postupů a závazných doporučení stanovené výrobci zboží za předpokladu, že nedošlo u zboží/Předmětu plnění k jakékoliv fyzické úpravě nebo poškození, které zavinil Odběratel. Práva z vadného plnění včetně záruky zanikají zejména v následujících případech:

a/ vznikla-li závada neodbornou instalací, zacházením obsluhou či údržbou výrobku, nebo

b/ jsou-li poškozena výrobní čísla u zboží, které jednoznačně identifikuje zboží, nebo

c/ zboží bylo poškozeno živelnou pohromou, nebo

d/ zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžování nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

e/ používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci

II. Záruka za jakost

1.Pokud Dodavatel poskytuje na Předmět plnění záruku, záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Předmětu plnění.

2.V případě, že Dodavatel poskytne záruku za jakost, užijí se ustanovení §2113 a násl. Občanského zákoníku.

III. Uplatnění práv z vadného plnění

1.Reklamace musí být písemná, provedena bez zbytečného odkladu po zjištění vady, musí být co nejpřesněji specifikován a Odběratel musí doložit, že mu reklamovaný Předmět plnění dodával Dodavatel na základě Smlouvy (např. dodanou fakturou, dodacím listem, nebo dodejkou).

2.Reklamačním místem je sídlo Dodavatele, kde byl Předmět plnění objednán;

3. Odběratel je povinen zajistit prohlídku Předmětu plnění při jeho předání a převzetí provedenou s vynaložením odborné péče. Zjevné vady je nutné reklamovat při převzetí. Na pozdější reklamace vyjma skrytých vad nebude brán zřetel.

4. Skyté vady je Odběratel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při náležité péči zjistit, nejpozději však do 1 roku po převzetí a předání Předmětu plnění. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi Smlouvou a skutečně dodaným Předmětem plnění (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zbožím správně vyplněný dodací list, je povinen ihned podat (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu adresovanou dodavateli, jinak nemusí být na pozdější vytknutí těchto vad brán zřetel.

6.V případě, že reklamace Odběratele nebude důvodná, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s nedůvodnou reklamací.

7.Odběratel je povinen na vlastní náklady i riziko reklamovaný Předmět plnění, případně jeho část, doručit na adresu Dodavatele, pokud to jeho povaha připouští. Předmět plnění musí být v úplném stavu, zabalen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu/předávacího protokolu a přesný popis závad a četnost výskytu.

IV. Nároky plynoucí z vadného plnění

1.Je-li vadný Předmět plnění podstatným porušením Smlouvy, má Odběratel právo:

a/ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo

b/ na odstranění vady opravou věci, nebo

c/ na přiměřenou slevu z ceny, nebo

d/ odstoupit od Smlouvy

2.Odběratel je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, nejpozději při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádá-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

3.Nezvolí-li Odběratel své právo včas, má tato práva podle čl. IV bod 1. tohoto Reklamačního řádu Dodavatel.

4.Je-li vadný Předmět plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Odběratel právo:

a/ na odstranění vady, nebo

b/ na přiměřenou slevu z ceny

5.Dodavatel je oprávněn vždy nahradit vadný a neopravitelný Předmět plnění, popřípadně jeho část, jiným se stejnými parametry, a to bez ohledu na volbu Odběratele a na to, zda vada je podstatným nebo nepodstatným porušením Smlouvy. Předchozí věta se neuplatní v případě, že Odběratel odstoupí od Smlouvy.

6. Ustanovení §2106 odst. 2 věta třetí a §2107 odst. 3 Občanského zákoníku se nepoužije.

7.Při dodání nové věci vrátí Odběratel Dodavateli na svůj náklad věc původně dodanou.

V.Postup po vyřízení reklamace

1.Dodavatel po vyřízení reklamace vyzve Odběratele k odběru Předmětu plnění, případě jeho části, případně jej zašle na své náklady a riziko Odběrateli.

2.V případě, že Odběratel Předmět plnění, případně jeho část, ve lhůtě 7 kalendářních dnů po výzvě neodebere nebo zaslaný Předmět plnění nepřevezme, je Dodavatel oprávněn za uskladnění Předmětu plnění, případě jeho části, účtovat skladné.

3.Ustanovení §2108 Občanského zákoníku se nepoužije.

VI. Posuzování vad

Předmět plnění nemá vadu a je v souladu se Smlouvou pokud vykazuje odchylky povolené v rámci

norem (například dle ČSN), které odpovídají typu Předmětu.

VII. Závěrečná ustanovení

1.V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Reklamačního řádu se použije úprava uvedená ve Smlouvě.

2.V otázkách neupravených Reklamačním řádem se postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

3.Reklamační řád je přístupný v sídle dodavatele nebo na internetovských stránkách dodavatele.

4.Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dnem zveřejnění.